Rudolf Jelinek ( 20. Juni 1892 - 29. September 1944 ) war ein tschechischer Unternehmer .

Er wurde geboren Vizovicer . (? vielleicht in Nr. 425) 20. června 1892 hatte vier Geschwister - drei Schwestern und einen Bruder, mit dem er später das Geschäft seines Vaters entwickelt.  In 1919 übernahm die Firma die Brüder Rudolf und Vladimir Jelinek von seinem Vater und nannte es Zikmund Jelinek Söhne.  Zu Ehren der Vater verließ die Firma unter dem Namen "Sons of Zikmund Jelinek."

Einer der ersten Schritte, die Brüder erwies sich als entscheidend für die zukünftige Entwicklung zu sein.  Auch in 1921 gekauft haben, haben einen sehr wohlhabenden Brennerei Razov und übertragen einen Teil seiner Produktion dort.  Das Rennen musste eine Vizovické aller Brennereien kommen besten Aussichten dank seiner Lage in einer Stadt mit der Möglichkeit der Verlängerung auf die umliegende Land-und der Eisenbahnlinie.

Seit 1926 Jelinek Brüder führte den Betrieb allein. Rudolf Jelínek, který zůstal na Razově, propůjčil firmě své jméno. Rudolf Jelinek, der am Schlagende blieb, verliehen dem Unternehmen seinen Namen. Rudolf Jelínek pak ve 30. letech zahájil výrobu košer destilátů . Rudolf Jelinek dann in den 30er Jahren begann die Produktion von koscheren Geister . Při jejich výrobě musel použít jen takové suroviny a postupy, které jsou v souladu s pravidly ortodoxní židovské víry . In ihrer Produktion musste nur die Materialien und Verfahren, die in Übereinstimmung mit den Regeln der Verwendung sind der orthodoxen jüdischen Glauben . Rudolf Jelínek to dokázal a v roce 1934 se prosadil na náročné zámořské trhy, čímž proslavil své jméno i jméno Vizovic po celém světě. Rudolf Jelinek tat, und in 1934 ist es gelungen, die anspruchsvollen Märkte in Übersee, also seinen Namen dem berühmten Namen Vizovic weltweit. Dostát náročným kritériím košer produkce mohl Rudolf Jelínek zejména díky tomu, že i jeho dosavadní a ostatní výrobky se vyznačovaly vysokou kvalitou a byly známé po celé tehdejší republice a v mnoha evropských zemích. Um strenge Kriterien erfüllen konnte Rudolf Jelinek vor allem aufgrund der Tatsache, dass seine Vergangenheit und andere Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität aus und sind in der ganzen Republik und dann in vielen europäischen Ländern bekannt koschere Produktion. Sám židovský původ Rudolfa Jelínka byl pochopitelně tomuto faktu ku prospěchu. Allein jüdischer Herkunft Rudolf Jelinek war verständlicherweise diese Tatsache profitieren. Výroba košer destilátů se brzy ukázala být pro firmu zdrojem slušných zisků , a to z několika důvodů. Herstellung von koscheren Geister erwies sich bald als ein anständiger Quelle für Unternehmen sein, die Gewinne , und aus mehreren Gründen. Jeden z nich byl, že se jejich produkcí mohl vyrovnávat ztížený domácí odbyt v letech hospodářské krize . Einer von ihnen war, dass ihre Produktion für die Schwierigkeiten im Inlandsgeschäft zu kompensieren während der Wirtschaftskrise . Valná část této výroby byla totiž určena pro export zejména do USA , kde se staly záhy vyhledávanými v tamější početné židovské komunitě. Ein Großteil dieser Produktion war in der Tat für den Export vor allem auf die beabsichtigte USA , wo er ein gefragter in der lokalen große jüdische Gemeinde in Kürze.

Krátký úspěch na americkém trhu nebyl dán jen politickou orientací tamních odběratelů – je třeba znovu zdůraznit, že Rudolf Jelínek musel nabídnout zároveň i vynikající kvalitu. Eine kurze Erfolg in den US-Markt hat noch keine politische Orientierung der Kunden vor Ort gegeben - es sollte noch einmal betont, dass Rudolf Jelinek hatte in der gleichen Zeit und hervorragende Qualität bieten werden. Díky ní se dařilo překonat všechny nelehké překážky, které při soutěži o americký trh vyvstávaly. Mit ihm gelang es, all die schwierigen Hindernisse, dass die Konkurrenz für den US-Markt entstanden überwinden. Překážky vesměs souvisely s odlišnou úrovní státní podpory exportu v Československu a jiných evropských zemích, zejména ve zmíněné Jugoslávii , Maďarsku a Rumunsku . Hindernisse meist mit verschiedenen Ebenen der staatlichen Unterstützung für den Export an assoziierten Tschechoslowakei und anderen europäischen Ländern, vor allem in dieser Jugoslawien , Ungarn und Rumänien . Rudolf Jelínek například poukazoval na to, že v uvedených státech se obvykle ponechává líh určený k vývozu několik let ležet bez zdanění, tím zestárne a získává na jakosti. Rudolf Jelinek, zum Beispiel darauf hingewiesen, dass in diesen Ländern in der Regel verlässt Alkohol für den Export bestimmt für mehrere Jahre liegen, ohne Steuern, die alte und gewinnt Qualität.

Do roku 1938 se značka Rudolf Jelínek stala druhým největším světovým dovozcem destilátů do USA. Nach 1938 hat die Marke Rudolf Jelinek werden weltweit zweitgrößte Importeur von Spirituosen in den USA. V listopadu 1938 získal kupříkladu podnik Rudolfa Jelínka povolení k odběru 5000 hl daněprostého lihu ke zpracování pro vývoz a ještě 6. Im November 1938 zum Beispiel erhielt Venture Rudolf Jelinek berechtigt, daněprostého 5000 hl Alkohol für den Export verarbeitet werden und sogar sechste března 1939 firma expedovala 225 beden do USA. März 1939 das Unternehmen versendet 225 Boxen in den USA.  Aber ein paar Tage später, am 15. března 1939 , se mělo brzy ukázat, že v nebezpečném ohrožení se ocitly nejen majetky majitelů vizovických pálenic, ale také životy celých rodin. März 1939 , absolvierte die deutsche Besatzung Entsorgung der Rest der tschechoslowakischen Staatlichkeit und in der etablierten Protektorat Böhmen und Mähren bald zeigen, dass in gefährlichen Bedrohungen sind nicht nur Immobilienbesitzer Vizovické Brennereien, sondern auch das Leben ganzer Familien.

Zusammen mit seiner Frau in umge Auschwitz . zweiten Weltkrieg überlebte zwei Söhne und Zdeněk George. Dědic otcova talentu Zdeněk Jelínek zemřel už roku 1946 na tuberkulózu , kterou si nemohl v ilegalitě léčit. Der Erbe des Talents Zdeněk Jelinek sein Vater starb bereits 1946 an Tuberkulose , er konnte nicht verbergen , um zu heilen. Přesto se podařilo obnovit vývoz do zámoří. Dennoch gelang es, den Export nach Übersee wiederherzustellen. Jiřímu Jelínkovi byla firma v roce 1948 znárodněna . George Jelinek war das Unternehmen in 1948 verstaatlicht . Během následujících let se palírny v rámci častých reorganizací přesouvaly od jednoho národního podniku ke druhému - teprve roku 1966 se ustálila konečná podoba: Vizovice fungovaly jako závod číslo 6 národního podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště . In den folgenden Jahren die Brennerei für häufige Reorganisation trat von einem Gebietsschema zu einem anderen Unternehmen - es war nicht bis 1966 , die Stabilisierung der endgültigen Form: Vizovicer Funktion als Anlage Nr. 6 Landesgesellschaft Slovácké Konserven ungarischen Fort . K výrazným proměnám došlo po roce 1989 . Eine wesentliche Änderung kam in 1989 . Dosavadní pobočný závod Slováckých konzerváren se osamostatnil pod názvem Rudolf Jelínek, státní podnik, který pak byl privatizován v rámci druhého kola kupónové privatizace . Der ehemalige Zweigwerk Slovácké Konserven unabhängig wurde unter dem Namen Rudolf Jelinek, Staatsunternehmen, die in der zweiten Runde privatisiert wurde der Voucher-Privatisierung . Z ní vzešel transformován v RUDOLF JELÍNEK as Aus ihm entstand in RUDOLF JELÍNEK als transformierte